Vitorlázás
Wellness
Kultúra, gasztronómia
bortúra

Általános szerződési feltételek

1. A Szolgáltató adatai
Név: (Joy Events) Workvin Kft.
Székhelye:9024 Győr, Babits Mihály u. 32.

 2. Általános szabályok
2.1. Jelen „Általános Üzleti Feltételek” szabályozzák a Szolgáltató programjainak és szolgáltatásainak igénybevételét.
2.2. Speciális, egyedei feltételek nem képezik részét a közölt Általános Üzleti Feltételeknek, de nem zárják ki bizonyos esetekben külön megállapodások megkötését.

 3. Szerződő fél
3.1. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég vagy Partner veszi igénybe.
3.2. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül adja le a Szolgáltatónak, úgy a Vendég a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen - a feltételek teljesülése esetén - szerződéses felekké válnak (továbbiakban Felek).
3.3. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban Közvetítő vagy Partner) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő között megkötött szerződés szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.

 4. A Szerződés létrejötte, a foglalás módja, módosítása, értesítési kötelezettség
4.1. A Vendég szóban, vagy írásban megküldött ajánlatkérésére a Szolgáltató ajánlatot küld. Amennyiben az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik konkrét rendelés, úgy a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik.
4.2. A Szerződés a Vendég írásban, vagy szóban leadott foglalásának a Szolgáltató általi írásban megküldött visszaigazolásával jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül.
Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem szerződés értékű.
4.3. A szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól.
4.4. A Szerződés módosításához és/vagy kiegészítéséhez a Felek által aláírt írásbeli megállapodás szükséges.

 5. Lemondási feltételek
5.1. Amennyiben az ajánlatában más feltételt nem határozott meg, a szolgáltatás kötbérmentes lemondására a szolgáltatás előtt 2 munkanappal van lehetőség.
a) Ha a Szerződő fél a szolgáltatások igénybevételét előlegfizetéssel vagy más, Szerződésben foglalt módon nem biztosította, a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége megszűnik.
b) Ha a Szerződő fél a szolgáltatások igénybevételét előlegfizetéssel vagy más Szerződésben foglalt módon biztosította, és  a szolgáltatást nem jelzi előre, hogy ennél későbbi időpontban venné igénybe, akkor az  kötbérként érvényesül. 

6. Árak
6.1. A Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül szabadon változtathatja.
6.2. Az árak közlésekor a Szolgáltató megjelöli az árak adótartalmára ajánlattételkor érvényes, törvény által szabályozott mértékét. A Szolgáltató a hatályos adó-törvény  módosulása miatti többletterheket, előzetes értesítés mellett, áthárítja a Szerződő félre.
6.3. Aktuális kedvezmények, akciók, egyéb ajánlatok a www.joyevents.hu weboldalon kerülnek meghirdetésre. 

8. Fizetés módja, garancia
8.1. A Szolgáltató a Szerződő fél részére nyújtott szolgáltatásainak ellenértékére legkésőbb az igénybevételt követően tart igényt, de egyedi megállapodás keretében adhat lehetőséget utólagos fizetésre is.
8.2. A Szolgáltató a szolgáltatás Szerződés szerinti igénybevételének, és az ellenérték kiegyenlítésének garantálására, kérheti előleg megfizetését a részvételi díj egy részére vagy annak teljes összegére.
8.3. A Szerződő fél számláját kiegyenlítheti HUF-ban, és/vagy EURO-ban. Az átszámítás, illetve számlázás ebben az esetben a Szolgáltató számlavezető Bankjának a számla kiállítás napján érvényes deviza közép árfolyamán történik.
8.4. Bármely fizetési mód alkalmazásával kapcsolatos költség a Szerződő felet terheli.

 9. A szerződés teljesítésének visszautasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése
9.1. A Szolgáltató jogosult a szállás szolgáltatásra szóló Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:
a) a Vendég  kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít
b) a Szerződő fél nem teljesíti a Szerződésben meghatározott előlegfizetési kötelezettségét a meghatározott időpontig
9.2. Amennyiben a felek közötti Szerződés „vis major” okokból nem teljesül, a szerződés megszűnik. 

10. A vendég betegsége, halála
10.1. A Vendég betegsége/halála esetén a Szolgáltató költségkompenzációra tart igényt a beteg/elhunyt hozzátartozója, örököse, illetőleg a számlafizetője részéről; az esetleges orvosi és eljárási költségek, az elhalálozást megelőzően igénybevett szolgáltatások ellenértékének, és a betegség/haláleset kapcsán a felszerelések, berendezési tárgyakban keletkezett esetleges károk tekintetében.

 11. A Szerződő fél kötelezettségei
11.1. A Szerződő fél köteles a Szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Szerződésben meghatározott időpontig és módon kiegyenlíteni.
11.2. A Vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 14 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon.

 12. A Szerződő fél kártérítési felelőssége
A Vendég mindazon károkért és hátrányokért felelős, melyeket a Szolgáltató vagy harmadik személy a Vendég, vagy kísérője, vagy az ő felelőssége alá tartozó más személyek hibájából elszenved. E felelősség akkor is fennáll, amennyiben a károsultnak jogában áll kárának megtérítését közvetlenül a Szolgáltatótól igényelni.

 13. A Szolgáltató kötelezettsége
A Szolgáltató köteles;
a) a szerződés alapján megrendelt szolgáltatást az érvényes előírások, szolgáltatás standard-ok szerint teljesíteni
b) a vendég írásos panaszát kivizsgálni és a probléma kezeléséhez szükséges lépéseket megtenni, melyet köteles írásban is rögzíteni.

 14. A Szolgáltató kártérítési felelőssége
14. A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató alkalmazottainak és vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a vendég maga okozta.

15. Titoktartás
A Szolgáltató a Szerződésben foglalt kötelezettsége teljesítése soron köteles a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény, és az adatvédelemmel kapcsolatos vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek - és amennyiben ezt a Szerződő fél a Szolgáltató tudomására hozta - a Szerződő fél vonatkozó belső szabályainak megfelelően eljárni.

16. Vis major
Azon ok, vagy körülmény (például; háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, sztrájk bekövetkezése), amely felett a fél nem bír ellenőrzéssel (vis major), bármely felet felmentik a Szerződésből eredő kötelességeik teljesítési alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. A felek egyetértenek abban, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy ezen okok és körülmények bekövetkeztének lehetőségét a lehető legalacsonyabb szintre szorítsák, és az ezáltal okozott kárt vagy késedelmet a lehető leghamarabb helyrehozzák.

 17. A felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság
A Szolgáltató és a Szerződő fél közötti jogviszonyra a magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. A szolgáltatási szerződésből eredő bármely jogvita lefolytatására a szolgáltatás helye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság az illetékes.

18.Szerzői jog
A weboldalak, a felhasznált diagramok, képek és logók elrendezését, illetve az egyéni hozzájárulások gyűjteményét szerzői jog védi. Bármely olyan tárgyaknak egyéb elektronikus vagy nyomtatott kiadványba történő átmásolása vagy felhasználása, mint a diagramok, képek vagy szövegek, nem engedélyezett a WorkVin Kft. beleegyezése nélkül.

 

 

 


 

 

Legújabb akcióink

Vitorlázás

Vitorlázás

A Balatonnal ismerkedni vágyók feledhetetlen élménye, a magyar tenger szépsé...

Tavasz a magasból!

Tavasz a magasból!

Repültél már föld és ég között, mint a madár szabadon? A  hőlégballo...

Ajándékozz élményt!

Élményutalvány Interaktív térkép Időjárás

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy első kézből értesüljön legfrisebb híreinkről, eseményeinkről.